Platí pro kurzy, semináře, přednášky pořádané Janem Peterkou

Přihlášení

Přihlásit se se můžete mailem, prostřednictvím sms nebo webového formuláře (odkaz na stránkách). Do přihlášky uveďte:  Název kurzu, jméno a příjmení, mailovou adresu, telefonní číslo

Platba

Semináře s platbou kurzovného v den konání semináře Po odeslání přihlášky pošle pořadatel potvrzení o jejím přijetí. Tímto potvrzením vzniká závazná rezervace místa. Kurzovné se platí v den konání, na místě, v hotovosti, nejlépe 15 minut před seminářem.

Semináře s platbou zálohy nebo celé částky kurzovného předem Po odeslání přihlášky pošle pořadatel potvrzení o přijetí přihlášky spolu s podklady k platbě zálohy, či celé částky kurzovného. Závazná rezervace vzniká zaplacením zálohy nebo celé částky kurzovného na uvedený účet pořadatele. V případě zálohy proběhne doplatek kurzovného v hotovosti, v den konání semináře, přímo na místě, nejlépe 15 minut před seminářem.

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM BANKOVNÍM PŘEVODEM!

Neposílejte prosím platbu dříve, než obdržíte mailem podklady k platbě. Čísla účtu se mohou měnit a neručím za platbu provedenou na špatný bankovní účet.

Děkuji.

Storno podmínky

Odhlásíte-li se do 10 dnů před začátkem semináře, vrací se kurzovné v plné výši přijaté platby.

Semináře s kurzovným či zálohou do 600,-Kč Odhlásíte-li se v kratší lhůtě než 10 dnů před začátkem kurzu, v jeho průběhu nebo po skončení z jakýchkoliv důvodů, je zaplacené kurzovné nevratné a nepřevoditelné v plné výši. Můžete za sebe poslat náhradníka, pokud o tom dáte předem vědět.

Semináře s kurzovným či zálohou přesahujícím 600,-Kč Odhlásíte-li se v kratší lhůtě než 10 dnů před začátkem kurzu, v jeho průběhu nebo po skončení z jakýchkoliv důvodů, je nevratná a nepřevoditelná částka 50% z ceny či zálohy, 50% vám bude vráceno zpět. V den začátku semináře, v jeho průběhu či po skončení vrácení kurzovného odpadá. Náhradníka je možné za sebe poslat, pokud dáte předem vědět. U některých kurzů mohou platit jiné storno podmínky. V těchto případech s nimi budou zájemci o účast předem seznámeni.

Podmínky účasti

Účast na semináři i jakémkoliv cvičení je dobrovolná.

Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.

Účastník nese po celou dobu trvání semináře za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost.

Účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat pravidla průběhu semináře podle pokynů pořadatele.

Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

V případě, že je klient v jakémkoliv léčení, je vhodné informovat svého lékaře či terapeuta o záměru navštívit seminář.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.).

Účastník stvrzuje, že nemá závažné infekční onemocnění.

Účastník bere na vědomí, že semináře, které pořádá Jan Peterka, jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie a nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

Účastník stvrzuje, že nebude pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu celého semináře.

Pokud se účastník v průběhu semináře rozhodne z jakéhokoliv důvodu ukončit svojí účast, platba za seminář nemusí být vrácena.

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na semináři, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude vrácena celá nebo adekvátní-poměrná část kurzovného a to nejpozději do 7 dnů po skončení semináře, dle posouzení pořadatele.

Účastník se zavazuje nepořizovat na semináři žádný vlastní zvukový či obrazový záznam bez výslovného souhlasu lektora.

Účastník se zavazuje k mlčenlivosti o osobních, citlivých a intimních informacích týkajících se jiných účastníků semináře.

Zasláním přihlášky účastník potvrzuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami a je si vědom, že jsou vyloučeny jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné a nehmotné škody způsobené účastí na semináři.


Provozovatel stránek Jan Peterka, IČO: 41745337. Na stránkách využíváme cookies pro funkčnost stránek a pro analýzu návštěvnosti. Podrobné informace naleznete v informacích o GDPR. View more
Souhlasím